Zdravotný význam plávania

Plávanie je ideálna pohybová aktivita, ktorou možno kompenzovať pracovné zaťaženie dospelých. Osobitný význam má plávanie pre harmonický a správny vývoj detí.

Plávanie je jeden z najzdravších a najpríjemnejších športov. Máloktorý šport tak všestranne rozvíja základné funkcie ľudského organizmu ako plávanie, ktoré priaznivo pôsobí na rozvoj srdcovo-cievneho a dýchacieho systému, nervového a pohybového aparátu, metabolizmu a žliaz s vnútornou sekréciou. Niekoľkonásobné zvýšenie energetického výdaja organizmu spôsobuje už len vstup do vodného prostredia a splývavá poloha bez pohybu končatín.

Plávaním sa odstraňujú rôzne nedostatky a chyby v držaní tela. Deti, ktoré majú chrbticu pri sedení v škole väčšinou do značnej miery skrivenú, si ju pri plávaní napravia a uvoľnia. Veľmi častým je výskyt plochých nôh našich detí. Svalstvo končatín sa pri plávaní rytmicky pohybuje a preto lekári – ortopédi odporúčajú pri nedostatkoch a chybách v držaní tela i pri plochých nohách plávanie, hlavne spôsobom kraul a znak.

Deti sa vo vode otužujú, čo má veľký význam osobitne pre detský organizmus. Tým, že sa deti stávajú otužilejšími, zvyšuje sa ich odolnosť voči chorobám z prechladnutia. Otužovanie nie je jednorazovou záležitosťou a jeho dôležitou súčasťou je pravidelnosť.

           

Vplyv plávania na organizmus

Srdcovo-cievny systém

Činnosť srdcovo-cievneho systému je pri plávaní výrazne ovplyvnená horizontálou polohou plávajúceho a jeho ponorením vo vode. Pravidelná činnosť svalov a pravidelné dýchanie uľahčujú cirkuláciu krvi. Pri plávaní je srdce menej namáhané, pretože nemusí prekonávať gravitáciu pri čerpaní krvi z dolných končatín. Pri ponorení do vody s teplotou 18-30 ºC nastáva väčšinou pokles srdcovej frekvencie. Pri ponorení do vody s teplotou 35-37 ºC alebo pod 15ºC srdcová frekvencia stúpa.

Dýchací systém

Horizontálna poloha tela a tlak vody na hrudník znižujú vitálnu kapacitu pľúc. Tlak vody pôsobí na sťaženie vdychu. Výdych je sťažený vtedy, ak sa koná pod vodou. Dýchacie svaly musia vynakladať väčšie úsilie na prekonanie odporu stlačených dýchacích ciest a pľúc. Zvýšeným úsilím dýchacích svalov v priebehu plávania sa rozvíja dýchací systém a jeho funkcie i celkové zvýšenie vitálnej kapacity pľúc. Dýchanie a jeho frekvencia je pri plávaní organickou súčasťou plaveckej techniky.

Nervový systém

Vlastnosti vody a predovšetkým vztlak pôsobia na zníženie hmotnosti človeka, ovplyvňujú kvalitu a koordináciu pohybu. Vytváranie pohybového návyku pri plávaní vo vodorovnej polohe je spojené s rozsiahlou prestavbou jestvujúcich spojov medzi nervovými centrami. Každý plavecký spôsob predpokladá vypracovanie nových dočasných spojov medzi nervovými centrami, ktoré koordinujú prácu horných a dolných končatín a dýchania.

Svalový systém

Plávanie uľahčuje pohyb svalov, zvyšuje ich schopnosť relaxácie a rozsah pohybov, odďaľuje nástup únavy a predlžuje dobu práce. Do činnosti sú zapojené takmer všetky svalové skupiny. Vodné prostredie svojím odporom znemožňuje pohybujúcim sa končatinám prudké pohyby. Túto skutočnosť možno považovať za pozitívny faktor zdravotného plávania.

Chemický vplyv vody

Vo vodách plavární a bazénov sa vyskytujú látky určené na dezinfekciu – plynný chlór, chlórové vápno, modrá skalica a pod., ktoré majú za úlohu ničiť mikroorganizmy. V prípade predávkovania týchto látok môže dôjsť k podráždeniu slizníc dutiny ústnej, nosnej, spojiviek a dýchacích ciest. Preto je dôležité po pobyte vo vode telo dokonale osprchovať a vypláchnuť oči.

 

Význam plávania zo zdravotného hľadiska možno zhrnúť do niekoľkých bodov:

  • Horizontálna poloha pri plávaní podporuje srdcovo-cievny systém a uľahčuje prečerpávanie krvi z dolných končatín.
  • Plávanie pôsobí priaznivo na rozvoj dýchacieho systému jednak tlakom vody, ale i skutočnosťou, že nad hladinou vody je vzduch bez prachu a nasýtený vodnými parami.
  • Plávanie v prírodných chladných vodách i za nepriaznivého počasia pôsobí kladne na rozvoj termoregulačných schopností a prispieva tak k otužovaniu organizmu, a tým k zlepšovaniu odolnosti voči teplotným zmenám.
  • Pozitívny vplyv plávania sa prejavuje na duševných stavoch človeka preťaženého negatívnymi faktormi okolia. Plávanie pôsobí príjemným upokojujúcim pocitom a je dôležitou súčasťou mentálnej hygieny človeka.
  • Pri plávaní je svalstvo rovnomerne zaťažené, čo prospieva k prekrveniu tkanív. Do činnosti sú zapojené aj tie svalové skupiny, ktoré sú v bežnom živote zanedbávané.
  • Značný rozsah pohybov končatín pôsobí priaznivo na rozvoj, prípadne udržanie kĺbovej pohyblivosti a patrí medzi pohybové činnosti a najnižším úrazovým rizikom.
  • Vodné prostredie spojené s pohybom – s plávaním, pôsobí priaznivo na oporný aparát, chráni ho, uľahčuje chrbtici a umožňuje pohyb aj telesne postihnutým.
  • Plávanie je dôležitý prostriedok resocializačného procesu oslabenej populácie, počínajúc deťmi a končiac starými ľuďmi. Napomáha návratu postihnutých po úrazoch a ochoreniach do normálneho života, do pracovného procesu. Z hľadiska svojich regeneračných, kompenzačných i rehabilitačných účinkov plní plávanie v rámci sústavy telesných cvičení všetky úlohy najdôslednejšie a s najširším uplatnením.

 

 Informačný zdroj:

BENCE, Matej – MERICA, Marián – HLAVATÝ, Rastislav. Plávanie. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici, 2005. ISBN 80-8083-140-8. EAN 9788080831400. Dostupné na internete: <https://www.fhv.umb.sk/app/cmsFile.php?disposition=a&ID=571>.


Dotácia z rozpočtu mesta Považská Bystrica na činnosť bola použitá v roku 2018 na pokrytie časti nákladov (štartovné) na nasledujúcich podujatiach:

Naše tri súťažné víkendy

Nikoleta Trníková - Juniorská majsterka Slovenskej republiky v plávaní - 7medailí

Súťažný víkend 2-3.6.2018

Žiacke majstrovstvá SR v plávaní

Plavci z Považskej Bystrice na MSR v plávaní kategórie B

Nikoleta Trníková úspešná na svetovom pohári, plavci PBPO v Púchove

Celková dotácia bola vo výške 1200,- Eur. 

PBPO ďakuje za udelenie dotácie a podporu Mesta Považská Bystrica

 

Dotácia v roku 2017


Považskobystrický plavecký oddiel
Plavecká škola WELLNESS

Pláva sa:

pondelok, streda

16:00 - 17:00

utorok, štvrtok

16:00 - 17:00

tréneri: Draková, Procházka, Tomanová, Novák

Info na tel. čísle

0915 743 083