Plavecký klub

SPARTA Považská Bystrica

 

Občianske združenie

 

20.11.2010


 

STANOVY

občianskeho združenia Plavecký klub SPARTA Považská Bystrica

 

 

Článok I

Základné ustanovenia

 

1. Názov občianskeho združenia je Plavecký klub SPARTA Považská Bystrica

2. Sídlom občianskeho združenia je mesto Považská Bystrica, Tatranská 294/3, Považská Bystrica, 017 01

 

 Článok II

Cieľ a činnosť

 

1. Plavecký klub SPARTA Považská Bystrica je v zmysle zákona č. 83/1990 dobrovoľným občianskym združením za účelom uspokojovania záujmov a potrieb svojich členov, ako aj ostatnej verejnosti, predovšetkým v oblasti telesnej výchovy a športu, ale aj v ostatných oblastiach spoločenského kultúrneho života.

2. Poslaním občianskeho združenia je prostredníctvom plávania a iných športov ako i poradenstva v oblasti telesnej kultúry dlhodobo zlepšovať kvalitu života občanov regiónu mesta Považská Bystrica.

3. Pri napĺňaní svojho poslania občianske združenie najmä:

 • vytvára pre svojich členov, ale aj ostatnú verejnosť, priestor a podmienky pre spoločensky vhodný spôsob trávenia voľného času
 • zabezpečuje plavecké kurzy s cieľom dlhodobo odstraňovať plaveckú negramotnosť obyvateľov Považsko-Bystrického regiónu
 • organizuje všetky formy plaveckého športového tréningu vrátane rekondičných a preventívnych plaveckých kurzov s cieľom zlepšovať zdravotný stav obyvateľstva
 • prostredníctvom plávania a iných vhodných telovýchovných aktivít vytvára priestor pre účasť zdravotne postihnutých občanov v programe dlhodobého upevňovania ich zdravia a ich integráciu do spoločnosti
 • vytvára všestranné podmienky pre účasť svojich členov v rekreačnom a výkonnostnom športe
 • účinnou propagáciou vlastnej činnosti formuje dôveru spoločnosti k organizácii a jej poslaniu
 • poskytuje pre svojich členov poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu – tvorí pohybové programy, programy racionálnej výživy.

 4. Klub pri realizácii svojich cieľov úzko spolupracuje s inými národnými i medzinárodnými organizáciami. O prípadnom členstve v iných organizáciách rozhoduje správna rada občianskeho združenia Plavecký klub SPARTA Považská Bystrica

 

 Článok III

Členstvo

 

1. Členom občianskeho združenia sa môže stať fyzická, alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami a cieľmi občianskeho združenia.

2. O prijatí za člena občianskeho združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky správna rada občianskeho združenia.

3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena. Dokladom členstva je platný členský preukaz s potvrdením o zaplatení členského príspevku.

4. Členstvo v klube zaniká:

 • dobrovoľným vystúpením zo združenia – dňom oznámenia alebo dňom doručenia písomného oznámenia správnej rade občianskeho združenia
 • zrušením členstva pre neplatenie členského príspevku
 • vylúčením - členstvo zaniká rozhodnutím správnej rady občianskeho združenia o vylúčení
 • úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby
 • zánikom občianskeho združenia

5. Pri zániku členstva je člen povinný odovzdať členský preukaz.

  

Článok IV.

Práva a povinnosti členov

 

1. Člen má právo najmä:

 • podieľať sa na činnosti občianskeho združenia
 • po dosiahnutí veku 18 rokov voliť a byť volený do orgánov občianskeho združenia
 • obracať sa na orgány občianskeho združenia s podnetmi, návrhmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko
 • osobne sa zúčastňovať na zasadnutiach orgánov občianskeho združenia, keď' sú prejednávané ním podané návrhy, alebo sa jedná o jeho osobe

2. Povinnosti člena sú najmä:

 • dodržiavať platné stanovy a smernice občianskeho združenia schválené valným zhromaždením ako i plniť uznesenia orgánov občianskeho združenia
 • aktívne sa podieľať' na činnosti občianskeho združenia
 • dbať o dobré meno občianskeho združenia
 • riadne a včas platiť' členské a iné príspevky schválené orgánmi občianskeho združenia

  

Článok V

Orgány občianskeho združenia

 

1. Orgánmi občianskeho združenia sú:

 • Valné zhromaždenie členov občianskeho združenia
 • správna rada
 • dozorná rada
 • štatutárny orgán

  

Článok VI

Valné zhromaždenie občianskeho združenia

 

1. Valné zhromaždenie členov združenia je najvyšším a výkonným orgánom občianskeho združenia.

2. Valné zhromaždenie členov združenia najmä:

 • schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
 • na návrh správnej rady volí a odvoláva členov a predsedu správnej a dozornej rady,
 • schvaľuje plán činnosti a správu o činnosti za predchádzajúce obdobie.

3. Valné zhromaždenie členov združenia zvoláva správna rada raz za rok, spravidla v letných mesiacoch. Voľby do orgánov občianskeho združenia sa konajú každý rok.

Zhromaždenie členov združenia je uznášania schopné, ak je prítomných najmenej 50% riadnych členov občianskeho združenia. O platnej voľbe rozhoduje nadpolovičná väčšina platných hlasov prítomných delegátov.

  

Článok VII.

Správna rada občianskeho združenia

 

1. Správna rada občianskeho združenia je výkonným a riadiacim orgánom medzi valnými zhromaždeniami a zodpovedá sa valnému zhromaždeniu členov.

2. Správna rada má 7 členov, ktorých funkčné obdobie je jeden rok. Správna rada sa schádza najmenej jedenkrát za tri mesiace. Jeho rokovania zvoláva a riadi predseda, alebo nadpolovičná väčšina členov správnej rady a nimi poverený člen správnej rady. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

3. Správna rada najmä:          

 • riadi a zabezpečuje činnosť' občianskeho združenia medzi valnými zhromaždeniami členov,
 • zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia členov združenia, vrátane správnej rady, jej predsedu a druhého štatutára,
 • vypracováva a schvaľuje vnútorný poriadok občianskeho združenia v súlade so týmito stanovami,
 • vypracúva plán a správu o činnosti občianskeho združenia,
 • riadi a schvaľuje ekonomickú činnosť občianskeho združenia,
 • rozhoduje o prijatí a vylúčení člena občianskeho združenia,
 • na podnet 3/5 riadnych členov zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, s právomocami valného zhromaždenia uvedenými v týchto stanovách
 • rozhoduje o zrušení občianskeho združenia,
 • ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie občianskeho združenia
 • v prípade odstúpenia, resp. úmrtia predsedu správnej rady volí spomedzi svojich členov nového predsedu
 • v prípade odstúpenia, resp. úmrtia ktoréhokoľvek člena správnej rady ho ostatní členovia správnej rady nahradia výberom spomedzi členov občianskeho združenia nadpolovičnou väčšinou svojich hlasov.

4. Predseda správnej rady je zároveň štatutárom občianskeho združenia.

Predseda:

 • zvoláva, riadi rokovania správnej rady a valného zhromaždenia v zmysle týchto stanov,
 • pozýva na každé zasadnutie predsedu dozornej rady občianskeho združenia,
 • má právo vzdať sa funkcie predsedu,
 • má právo poveriť rokovaním správnej rady alebo valného združenia ktoréhokoľvek člena občianskeho združenia.

5. Správna rada môže na zabezpečenie svojej činnosti zriaďovať' sekretariát s funkciou tajomníka, ekonóma.

  

Článok VIII.

Štatutárny orgán

 

1. Štatutárnym orgánom občianskeho združenia je predseda správnej rady a člen správnej rady zvolený na valnom zhromaždení členov.

2. Štatutárni zástupcovia majú podpisové práva, práva na výrobu pečiatky, zmenu banky, ktorá vedie účet.

3. Štatutárni zástupcovia zastupujú občianske združenie navonok, majú právo uzatvárať zmluvy podporujúce činnosť občianskeho združenia.

   

Článok IX.

Dozorná rada

 

1.Dozorná rada je kontrolným orgánom občianskeho združenia medzi valnými zhromaždeniami a zodpovedá sa valnému zhromaždeniu členov.

2. Dozorná rada má 3 členov, ktorých funkčné obdobie je jeden rok. Dozorná rada sa schádza najmenej jedenkrát za tri mesiace. Jeho rokovania zvoláva a riadi predseda dozornej rady a je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

3. Dozorná rada kontroluje činnosť správnej rady, jej predsedu a štatutára.

4. Predseda dozornej rady alebo ním poverený zástupca má právo zúčastňovať sa zasadnutí správnej rady, nemá však hlasovacie právo.

5. Dozorná rada má právo zvolať mimoriadne valné zhromaždenie v prípade porušovaní stanov resp. zákonov SR členmi správnej rady.

  

Článok X.

Hospodárenie občianskeho združenia

 

1. Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom.

2. Zdrojmi majetku sú:

 • členské príspevky,
 • dotácie štátnej správy,
 • príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia - výnosy majetku
 • príjmy z telovýchovnej, športovej, spoločenskej a inej verejnoprospešnej činnosti
 • príjmy z reklám
 • dedičstvo
 • príjmy z podnikania, ktoré schválili orgány občianskeho združenia a ktoré je v súlade s platnými právnymi predpismi SR
 • príjmy z činností pri naplňovaní poslania občianskeho združenia

3. Za hospodárenie zodpovedá správna rada občianskeho združenia.

    

Článok XI.

Zánik občianskeho združenia

 

1.Občianske združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, zlúčením s iným združením alebo právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení.

2.Pri zániku občianskeho združenia predseda stanoví likvidátora. Pri likvidácii občianskeho združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky občianskeho združenia.

  

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

 

1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením členov združenia a nahrádzajú staré stanovy registrované 29.6. 1992 pod číslom VVS/1-900/90-6038.

2. Podrobnosti o organizácii občianskeho združenia upravuje vnútorný poriadok združenia.

3. Združenie vzniklo dňom registrácie ministerstvom vnútra.

4. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi normami SR a vnútorným poriadkom, ktoré schválila správna rada občianskeho združenia.

 

V Považskej Bystrici 20. 11. 2010

 

 

Hlasovanie:

za:               - 39 členov

proti:           - 0 členov

zdržal sa:   - 0 členov

 

Prítomní riadni členovia hlasovaním schválili nové stanovy dňom 20.11. 2010.

 


Dotácia z rozpočtu mesta Považská Bystrica na činnosť bola použitá v roku 2018 na pokrytie časti nákladov (štartovné) na nasledujúcich podujatiach:

Naše tri súťažné víkendy

Nikoleta Trníková - Juniorská majsterka Slovenskej republiky v plávaní - 7medailí

Súťažný víkend 2-3.6.2018

Žiacke majstrovstvá SR v plávaní

Plavci z Považskej Bystrice na MSR v plávaní kategórie B

Nikoleta Trníková úspešná na svetovom pohári, plavci PBPO v Púchove

Celková dotácia bola vo výške 1200,- Eur. 

PBPO ďakuje za udelenie dotácie a podporu Mesta Považská Bystrica

 

Dotácia v roku 2017


Považskobystrický plavecký oddiel
Plavecká škola WELLNESS

Pláva sa:

pondelok, streda

16:00 - 17:00

utorok, štvrtok

16:00 - 17:00

tréneri: Draková, Procházka, Tomanová, Novák

Info na tel. čísle

0915 743 083