Vnútorný poriadok Plaveckého klubu Sparta Považská Bystrica

 

 1. Členovia PK Sparta Považská Bystrica sú povinní:
 • dodržiavať stanovy PK a uznesenia z mimoriadneho valného zhromaždenia, ustanovenia tohto vnútorného poriadku a poriadok krytej plavárne,
 • platiť členské príspevky priamo na účet PK Sparta PB podľa výšky schválenej valným zhromaždením:
 • realizovať platby v 2 termínoch:
  • do 15. septembra (1. školský polrok: september – január)
  • do 15. februára (2. školský polrok: február – jún)   
 1. Každý tréner je povinný:
 • zdokladovať kvalifikačné požiadavky na výkon funkcie trénera – akákoľvek platná trénerská licencia Slovenskej plaveckej federácie,
 • zdokladovať kvalifikačné požiadavky na zabezpečenie bezpečnosti v trénovanej skupine – akákoľvek platná licencia Vodnej záchrannej služby SČK,
 • mať podpísanú platnú zmluvu o výkone činnosti na bazéne,
 • mať podpísaný doklad o zodpovednosti za deti, ktoré sú mu zverené,
 • viesť riadnu evidenciu o dochádzke detí v jemu pridelenej skupine,
 • spĺňať podmienky pracovnej zmluvy, ktorá je uzavretá medzi trénerom a PK.
 1. Správna rada môže rozhodnúť o zamestnaní trénera, ktorý nespĺňa kvalifikačné požiadavky.
 2. Aktívni plavci a ich rodičia majú vstup na bazén povolený:
 • len v prítomnosti trénera, resp. trénera ktorý ho zastupuje,
 • s platným preukazom vydaným správnou radou a potvrdeným predsedom PK Sparta Považská Bystrica.
 1. Aktívni plavci a ich rodičia musia dodržiavať vnútorný poriadok krytej plavárne a rešpektovať pokyny personálu krytej plavárne.
 2. Vnútorný poriadok nadobúda platnosť dňom schválenia správnou radou PK Sparta Považská Bystrica.
 3. Vnútorný poriadok sú povinní dodržiavať všetci členovia (vrátane trénerov, rodičov detí) PK Sparta Považská Bystrica, prípadné porušenie rieši správna rada na svojich zasadnutiach.

 

Vnútorný poriadok bol schválený dňa 10.01.2011

Predseda PK Sparta Považská Bystrica: MUDr. Martin Krištofík


Dotácia z rozpočtu mesta Považská Bystrica na činnosť bola použitá v roku 2018 na pokrytie časti nákladov (štartovné) na nasledujúcich podujatiach:

Naše tri súťažné víkendy

Nikoleta Trníková - Juniorská majsterka Slovenskej republiky v plávaní - 7medailí

Súťažný víkend 2-3.6.2018

Žiacke majstrovstvá SR v plávaní

Plavci z Považskej Bystrice na MSR v plávaní kategórie B

Nikoleta Trníková úspešná na svetovom pohári, plavci PBPO v Púchove

Celková dotácia bola vo výške 1200,- Eur. 

PBPO ďakuje za udelenie dotácie a podporu Mesta Považská Bystrica

 

Dotácia v roku 2017


Považskobystrický plavecký oddiel
Plavecká škola WELLNESS

Pláva sa:

pondelok, streda

16:00 - 17:00

utorok, štvrtok

16:00 - 17:00

tréneri: Draková, Procházka, Tomanová, Novák

Info na tel. čísle

0915 743 083